Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, koop-en verkoopovereenkomsten en leveringen van, bij, met en door Outdoorstock

Artikel 1: Orderbevestiging

1.1 Tenzij ander vermeld, gelden de offertes van Outdoorstock slechts ten titel van inlichting.

1.2 Enkel door de Outdoorstock ondertekende orderbevestiging verbindt  Outdoorstock. De uitvoering ervan geschied aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld.

1.3 De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door Outdoorstock Een begin van uitvoering geldt als bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied.

1.4 Bestellingen opgenomen door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van Outdoorstock zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

1.5 Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding van 30 % verschuldigd van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele  kosten en mogelijke winstderving.  Indien de bestelling reeds in productie is moet de totale prijs betaald worden.

Artikel 2:  Omschrijving van de te leveren goederen

 2.1 De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

Artikel 3: Prijs

3.1 De prijs is deze zoals in de offerte, aanbieding en orderbevestiging vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan ( grondstoffen, lonen, energie..) De eventuele prijsherzieningen zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

Artikel 4: Levering

4.1 De goederen worden aanzien als afgeleverd bij het vertrek en reizen steeds voor rekening en risico van de koper.

4.2 De leveringstermijnen en applicatietermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.

4.3 Vertraging in de levering of applicatie kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.4. De toepassing  van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard door de klant door de in ontvangstname van de levering.  

Artikel 5: Controle-klachten

5.1 Elke levering wordt onmiddellijk na ontvangst door de klant nagekeken. Klachten, opmerkingen of betwistingen worden slechts aanvaard voor zover zij schriftelijk en per aangetekende brief op de vennootschapszetel Outdoorstock ingediend worden binnen de 3 dagen na levering van de goederen.

Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, verondersteld de goedkeuring ervan.

5.2 De verantwoordelijkheid van Outdoorstock blijft in elk geval beperkt tot het vervangen van goederen die niet gelijkvormig zijn met de verkoopsvoorwaarden zonder tot enige welkdanige supplementaire schadevergoeding gehouden te zijn.

5.3. Terugzending van geleverde goederen kan enkel na schriftelijk akkoord van Outdoorstock De terugzending naar het magazijn van Outdoorstock, de vervoerskosten, alsook het risico van de vervanging berusten bij de klant.

Artikel 6: Eigendomsoverdracht

 6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten.

6.2 Levering geschiedt, zoals reeds gesteld, op risico van de koper, die zich tegen mogelijke schadegevallen dient te verzekeren.

Artikel 7: Betaling

7.1 De facturen zijn contant betaalbaar zonder korting op de zetel van Outdoorstock en in Euro, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien Outdoorstock op de koper wissels trekt of deze door financiële instellingen zou laten ontvangen.

7.2 Wanneer de Outdoorstock wissels in betaling van verkochte goederen zou aanvaarden, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg en geeft dit geen aanleiding tot wijziging van de clausules van deze voorwaarden.

7.3 De gefactureerde bedragen brengen vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een intrest op van 10% op jaarbasis en dit tot op de datum van algehele betaling.

7.4 Niet betaling van een factuur of wissel op de vervaldag maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en laat Outdoorstock toe de levering te weigeren van alle lopende bestellingen.

7.5 Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag is er van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van € 125 boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten of gerechtskosten.

Artikel 8: Toepasselijk recht - Geschillenregeling

8.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

8.2. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.

 

Back to Top